<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 12 października 2017

12 października 2017

W czwartek 12 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 774 nowe podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,9% ogółu), małopolskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie16220,9%
małopolskie9712,5%
wielkopolskie769,8%
śląskie749,6%
dolnośląskie567,2%
lubelskie516,6%
zachodniopomorskie415,3%
pomorskie405,2%
podkarpackie293,7%
łódzkie293,7%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 12 października 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (18,0% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,1% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)13918,0%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)11715,1%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)9612,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)749,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)516,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)516,6%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)496,3%
Edukacja (PKD P)354,5%
Informacja i komunikacja (PKD J)344,4%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)283,6%
Pozostałe10012,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON wykonują działalność sklasyfikowaną w 211 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,9% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (3,5% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,1% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)384,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)273,5%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)243,1%
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)192,5%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)192,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)172,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)162,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)162,1%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)151,9%
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)141,8%
Pozostałe56973,5%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 12 października 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (70,3% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,2% ogółu) oraz spółki komandytowe (3,4% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą54470,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14118,2%
spółki komandytowe263,4%
fundacje151,9%
stowarzyszenia121,6%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym101,3%
spółki jawne60,8%
wspólnoty mieszkaniowe50,6%
spółki akcyjne50,6%
oddziały zagranicznych przedsiębiorców30,4%
Pozostałe70,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 12 października 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (72,2% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (1,8% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,4% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych55972,2%
własność prywatna krajowa pozostała141,8%
własność zagraniczna111,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Pozostałe18924,4%