<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 12 października 2017

12 października 2017

W czwartek 12 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 926 nowych podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,4% ogółu), małopolskie (12,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie18920,4%
małopolskie11412,3%
wielkopolskie9510,3%
śląskie919,8%
dolnośląskie677,2%
lubelskie566,0%
pomorskie525,6%
zachodniopomorskie515,5%
łódzkie353,8%
podkarpackie333,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 12 października 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,3% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,6% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,7% ogółu).

Budownictwo (PKD F)17919,3%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14415,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10811,7%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)869,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)636,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)636,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)525,6%
Edukacja (PKD P)404,3%
Informacja i komunikacja (PKD J)374,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)303,2%
Pozostałe12413,4%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON wykonują działalność sklasyfikowaną w 226 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (5,1% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,1% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,7% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)475,1%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)384,1%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)343,7%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)222,4%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)202,2%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)202,2%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)202,2%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)202,2%
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)192,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)192,1%
Pozostałe66772,0%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 12 października 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (73,7% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,4% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,8% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą68273,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14315,4%
spółki komandytowe262,8%
fundacje151,6%
stowarzyszenia121,3%
stowarzyszenia niewpisane do KRS111,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym101,1%
wspólnoty mieszkaniowe80,9%
spółki jawne60,6%
spółki akcyjne50,5%
Pozostałe80,9%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 12 października 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (75,5% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych69975,5%
własność prywatna krajowa pozostała232,5%
własność zagraniczna121,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,3%
Pozostałe18920,4%