<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 12 października 2017

12 października 2017

W czwartek 12 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 953 nowe podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,5% ogółu), małopolskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie19520,5%
małopolskie11612,2%
wielkopolskie9610,1%
śląskie949,9%
dolnośląskie697,2%
lubelskie576,0%
pomorskie545,7%
zachodniopomorskie525,5%
łódzkie363,8%
podkarpackie343,6%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 12 października 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,5% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,5% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,4% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18619,5%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)14815,5%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10911,4%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)909,4%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)656,8%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)656,8%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)535,6%
Edukacja (PKD P)404,2%
Informacja i komunikacja (PKD J)384,0%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD I)303,1%
Pozostałe12913,5%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON wykonują działalność sklasyfikowaną w 226 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,9% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,4% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,8% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)474,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)424,4%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)363,8%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)222,3%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)212,2%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)202,1%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)202,1%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)202,1%
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)192,0%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)192,0%
Pozostałe68772,1%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 12 października 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,2% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,0% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą70774,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14315,0%
spółki komandytowe262,7%
fundacje151,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS121,3%
stowarzyszenia121,3%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym101,0%
wspólnoty mieszkaniowe90,9%
spółki jawne60,6%
spółki akcyjne50,5%
Pozostałe80,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 4 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 12 października 2017 r. to własność krajowych osób fizycznych (76,1% ogółu), własność prywatna krajowa pozostała (2,5% ogółu) oraz własność zagraniczna (1,3% ogółu).

własność krajowych osób fizycznych72576,1%
własność prywatna krajowa pozostała242,5%
własność zagraniczna121,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,3%
Pozostałe18919,8%