<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Aktualności

Podsumowanie dnia: 12 października 2017

12 października 2017

W czwartek 12 października 2017 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 963 nowe podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Siedziby nowych firm i instytucji zlokalizowane są w 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne, w których przybyło najwięcej nowych podmiotów gospodarczych, to województwa mazowieckie (20,9% ogółu), małopolskie (12,4% ogółu) oraz wielkopolskie (10,0% ogółu).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące liczby nowych przedsiębiorstw i innych organizacji w poszczególnych województwach oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski:

mazowieckie20120,9%
małopolskie11912,4%
wielkopolskie9610,0%
śląskie939,7%
dolnośląskie687,1%
lubelskie575,9%
pomorskie535,5%
zachodniopomorskie535,5%
łódzkie363,7%
podkarpackie343,5%

Nowe podmioty gospodarcze należą do 17 grup branżowych z najwyższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe grupy branżowe wśród nowych podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 12 października 2017 r. tworzą przedsiębiorstwa i instytucje, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności to budownictwo (19,2% ogółu), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16,0% ogółu) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,2% ogółu).

Budownictwo (PKD F)18519,2%
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)15416,0%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)10811,2%
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)929,6%
Pozostała działalność usługowa (PKD S)707,3%
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)646,6%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)545,6%
Informacja i komunikacja (PKD J)424,4%
Edukacja (PKD P)414,3%
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (PKD N)293,0%
Pozostałe12412,9%

Nowe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON wykonują działalność sklasyfikowaną w 228 grupach z najniższego poziomu Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich nowych przedsiębiorstw i instytucji to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4,9% ogółu), wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4,3% ogółu) oraz transport drogowy towarów (3,6% ogółu).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)474,9%
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)414,3%
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)353,6%
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)242,5%
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)232,4%
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)222,3%
Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)212,2%
Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)202,1%
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)202,1%
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)181,9%
Pozostałe69271,9%

Nowe przedsiębiorstwa i instytucje zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 14 różnych grupach w zależności od wybranej przez nie formy prawnej.

Trzy najpopularniejsze formy prawne wśród podmiotów rozpoczynających działalność w czwartek 12 października 2017 r. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (74,4% ogółu), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,8% ogółu) oraz spółki komandytowe (2,7% ogółu).

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą71674,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14314,8%
spółki komandytowe262,7%
fundacje151,6%
stowarzyszenia niewpisane do KRS121,2%
stowarzyszenia121,2%
spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym111,1%
wspólnoty mieszkaniowe90,9%
spółki jawne60,6%
spółki akcyjne50,5%
Pozostałe80,8%

Nowe podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON możemy umieścić w 8 różnych grupach w zależności od deklarowanej przez nie formy własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności wśród przedsiębiorstw i instytucji rozpoczynających działalność w czwartek 12 października 2017 r. to None (83,4% ogółu), none (4,8% ogółu) oraz none (3,1% ogółu).

None80383,4%
None464,8%
None303,1%
None70,7%
None30,3%
None30,3%
None10,1%
None10,1%
Pozostałe697,2%