<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Regulamin

Regulamin serwisu BazaFirmREGON.pl

 1. Definicje

  1. Administrator serwisu - MGBI sp. z o.o., ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, KRS 0000533676, NIP 7010446505, REGON 360001489;
  2. Baza danych - zasób Danych dotyczących określonej przez Zarejestrowanego użytkownika grupy podmiotów zarejestrowanych w REGON;
  3. REGON - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny;
  4. Dane - dostępne w zasobach Serwisu informacje dotyczące podmiotów zarejestrowanych w REGON;
  5. Konto - wydzielona część Serwisu umożliwiająca Zarejestrowanym użytkownikom dostęp do wybranych Usług;
  6. Nowy rekord - Pojedynczy rekord, którego Zarejestrowany użytkownik nie posiada w żadnym z utworzonych Zestawień;
  7. PayU - system obsługi płatności internetowych obsługiwany przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444;
  8. Plik bazy - plik komputerowy o określonej zawartości i formacie, zawierający Pojedyncze rekordy z utworzonego Zestawienia;
  9. Pojedynczy rekord - część Bazy danych zawierająca Dane pojedynczego podmiotu;
  10. Posiadany rekord - Pojedynczy rekord, który Zarejestrowany użytkownik posiada w co najmniej jednym z utworzonych Zestawień;
  11. Portfel - funkcjonujący w ramach Konta rachunek umożliwiający przechowywanie środków pieniężnych i opłacanie nimi Zamówień;
  12. Regulamin - niniejszy regulamin;
  13. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.bazafirmregon.pl, jego oprogramowanie i bazy danych;
  14. Usługi - wszystkie usługi oferowane w Serwisie;
  15. Użytkownik - każda osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu;
  16. Zestawienie - zbiór Pojedynczych rekordów wybranych na podstawie zdefiniowanych przez Zarejestrowanego użytkownika kryteriów z utworzonej wcześniej Bazy danych;
  17. Zarejestrowany użytkownik - Użytkownik posiadający Konto w Serwisie;
 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Usług Serwisu.
  2. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Korzystanie z oferowanych Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 3. Świadczone Usługi

  1. Serwis w ramach świadczonych Usług umożliwia:

   1. Użytkownikom:

    1. sprawdzanie zawartości i szacunkowej wyceny Baz danych,
    2. przeglądanie informacji statystycznych dotyczących zawartości zasobów Serwisu,
    3. tworzenie Kont,
   2. Zarejestrowanym użytkownikom:

    1. przechowywanie środków pieniężnych w Portfelu,
    2. tworzenie Baz danych,
    3. tworzenie Zestawień,
    4. generowanie i pobieranie Plików bazy,
    5. regularne otrzymywanie informacji o możliwości zamówienia nowych Danych z utworzonych wcześniej Baz danych.
 4. Warunki korzystania z Serwisu

  1. Wszystkie Usługi są świadczone bezpłatnie, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
  2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany statusu wybranych Usług tj. do wprowadzenia opłat za dostęp bądź wymogu posiadania Konta w celu skorzystania z tych Usług.
  3. Każdy Użytkownik akceptujący postanowienia Regulaminu może bezpłatnie utworzyć Konto, podając przy rejestracji swój adres e-mail oraz wybrane przez siebie hasło, spełniające określone przez Administratora serwisu wymagania.
  4. Tworzenie Zestawień jest płatne, jeśli zawierają one Nowe rekordy, lub bezpłatne, jeśli zawierają tylko Posiadane rekordy. Wycena Zestawienia stanowi sumę iloczynów liczby Nowych rekordów spełniających określone kryteria i zawierających wskazane przez Zarejestrowanego użytkownika grupy informacji oraz jednostkowych cen netto tych grup wymienionych na stronie z treścią oferty Serwisu dostępnej pod adresem: www.bazafirmregon.pl/oferta.
  5. Nowe rekordy uwzględnione w tworzonym Zestawieniu mogą być opłacone środkami pieniężnymi zgromadzonymi w Portfelu.
  6. Zarejestrowany użytkownik może wpłacać środki pieniężne do Portfela przelewem bankowym lub kartą płatniczą za pośrednictwem PayU na zasadach określonych w aktualnie obowiązującym regulaminie tej usługi albo przelewem bankowym na rachunek Administratora serwisu po uprzednim poinformowaniu go o takim zamiarze.
  7. Minimalna wartość jednorazowej wpłaty środków pieniężnych do Portfela wynosi 10,00 zł netto dla płatności dokonywanych za pośrednicwem PayU oraz 500,00 zł netto dla wpłat dokonywanych przelewem bankowym na rachunek Administratora serwisu.
  8. Środki pieniężne wpłacone do Portfela dostępne są niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty w PayU albo na rachunku bankowym Administratora serwisu w przypadku płatności dokonywanych poza PayU.
  9. Środki pieniężne zgromadzone w Portfelu mogą być wykorzystane do opłacania Nowych rekordów w tworzonych Zestawieniach w ciągu 365 dni, licząc od dnia, w którym Zarejestrowany użytkownik dokonał ostatniej wpłaty. Po tym okresie możliwość tworzenia Zestawień jest blokowana, a jej odblokowanie wymaga wniesienia wpłaty do Portfela w kwocie nie mniejszej niż wymieniona w punkcie 7.
  10. Zarejestrowani użytkownicy mogą generować i pobierać Pliki bazy w ciągu 30 dni, licząc od dnia utworzenia Zestawienia.
  11. Dane zawarte w pobranych Plikach bazy mogą być wykorzystywane przez Zarejestrowanego użytkownika w dowolnych celach nie naruszających obowiązującego prawa, z wyłączeniem ich dalszej odsprzedaży lub udostępnienia osobom trzecim.
  12. Serwis i jego elementy, w szczególności oprogramowanie i bazy danych, są chronione przepisami prawa polskiego (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.; Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.
  13. Do korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą "ciasteczek" (cookies), języka HTML w wersji 4.0 lub wyższej, języka JavaScript w wersji 1.5 lub wyższej oraz kaskadowych arkuszy stylów (CSS) w wersji 2.1 lub wyższej.
  14. Użytkownicy nie mogą korzystać z oferowanych Usług w sposób powodujący nadmierne obciążenie infrastruktury technicznej Serwisu (np. wysyłając do serwera znaczną liczbę żądań HTTP w krótkim okresie).
  15. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta i dostępu do Serwisu Użytkownikom nieprzestrzegającym postanowień Regulaminu.
 5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu

  1. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) w celu obsługi płatności za dostęp do świadczonych Usług. Dane te nie będą przetwarzane w żaden inny sposób ani też udostępniane podmiotom i osobom trzecim.
  2. Zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania, a także do usunięcia w dowolnym momencie Konta i wszystkich powiązanych z nim danych. Administrator serwisu zobowiązuje się do usunięcia Konta niezwłocznie po otrzymaniu od Zarejestrowanego użytkownika takiej dyspozycji i pozytywnym zweryfikowaniu jego tożsamości.
  3. Przy tworzeniu Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przy rejestracji adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 6. Odstąpienie od umowy

  1. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do otrzymania zwrotu niewykorzystanych środków z Portfela na wskazany rachunek bankowy. Jeśli wpłaty środków dokonano za pośrednictwem PayU, zwracana kwota zostanie pomniejszona o wielkość prowizji pobranej przez PayU.
  2. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do otrzymania zwrotu środków wykorzystanych do opłacenia wskazanych Nowych rekordów do Portfela albo na wskazany rachunek bankowy, jeśli nie pobrał on żadnego Pliku bazy zawierającego te rekordy.
  3. W przypadkach opisanych wyżej Administrator serwisu zobowiązuje się do zwrotu środków we wskazany przez Zarejestrowanego użytkownika sposób w ciągu czternastu dni od otrzymania takiej dyspozycji.
  4. Administrator serwisu gwarantuje, że odsetek Nowych rekordów zawierających błędne informacje w pobranych Plikach bazy nie przekroczy 5%. Za błędne informacje uznawane są w szczególności adresy e-mail, na które wysłanie wiadomości skutkuje otrzymaniem z serwera pocztowego komunikatu o permanentnym błędzie, oraz nieaktywne numery telefonu.
  5. W przypadku, gdy odsetek Nowych rekordów zawierających błędne informacje w pobranych Plikach bazy przekroczy 5%, Zarejestrowany użytkownik w ciągu 90 dni od dnia utworzenia Zestawienia, z którego pobrano te pliki, ma prawo do uzyskania zwrotu do Portfela części opłaty za Zestawienie obliczonej według wzoru:

   Z = (B - 5%) * O

   gdzie:

   Z - kwota netto do zwrotu,
   B - procentowy stosunek liczby Nowych rekordów zawierających błędne informacje do liczby wszystkich Nowych rekordów w Zestawieniu,
   O - opłata za Zestawienie.

  6. Warunkiem otrzymania zwrotu części opłaty za Zestawienie na warunkach opisanych w poprzednim punkcie jest przesłanie Administratorowi serwisu listy rekordów zawierających błędne informacje i pochodzących z pobranych Plików bazy. W ciągu 14 dni od otrzymania listy Administrator serwisu zweryfikuje wymienione na niej rekordy i przekaże Zarejestrowanemu użytkownikowi należną kwotę do Portfela.
 7. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług można zgłaszać Administratorowi serwisu drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
  2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać dane Zarejestrowanego użytkownika (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres oraz adres e-mail użyty przy rejestracji w Serwisie), przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania oraz wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  3. Administrator serwisu rozpatruje reklamacje w terminie czternastu dni od ich złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Zarejestrowany użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
 8. Odpowiedzialność

  1. Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z Głównym Urzędem Statystycznym ani z jego komórką odpowiedzialną za prowadzenie REGON.
  2. Dane pochodzą bezpośrednio z oficjalnego serwisu internetowego Głównego Urzędu Statystycznego i nie są przez Administratora serwisu w żaden sposób modyfikowane. Administrator serwisu zastrzega sobie jednak prawo do poprawiania oczywistych błędów (np. literówek) w posiadanym zbiorze danych lub zmiany formy przechowywanych w nim informacji w celu podniesienia jakości świadczonych Usług.
  3. Administrator serwisu nie będzie poprawiał zawartych w Bazach danych informacji na wniosek zainteresowanej osoby, jeśli osoba ta nie wykaże, że informacje zawarte w Bazach danych różnią się od informacji dostępnych w oficjalnym serwisie internetowym Głównego Urzędu Statystycznego.
  4. Administrator serwisu dokłada starań, aby Dane były aktualne.
  5. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się w Serwisie bądź w Bazach danych niedokładnej, błędnej, nieprawdziwej informacji oraz za sposób jej użycia. Serwis nie może być traktowany jako oficjalne źródło informacji, które może wywierać wpływ na jakąkolwiek sytuację prawną lub faktyczną.
 9. Postanowienia końcowe

  1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym Zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na czternaście dni przed wejściem zmian w życie.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw właściwych.
  3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go w Serwisie i jest dostępny pod adresem www.bazafirmregon.pl/regulamin.